ShenPaz Dental, Ltd.

Migdal Haemek, Israel

Matt Stokes follows them