James Nam-Chung Kim, CDT

Lab Manager at Polaris Dental Lab