Haim Bendor, CDT

Lab Manager at Mizrachi Dental Lab