Hyung Baik, RDT

Ceramist at Best Dental Lab, Inc.