Hyuk-Jun Lee, CDT

Ceramist at Apex Implant Dental Lab