Hai Ngyuen

Works at Vividx, Inc.

Hai's Interests