Dmitriy Khramoy, CDT

Owner/Operator at ADK Dental Lab