Gregory Thayer, CDT

President at Thayer Dental Laboratory